Zmiany w podatkach od 01.11.2019r.

 

 

 

  1. Likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym

      Od 01.11.2019 r. w transakcjach krajowych, objętych dotychczas odwrotnym obciążeniem, obowiązywać będzie mechanizm podzielonej płatności.

Zwrot „odwrotne obciążenie” będzie umieszczony wyłącznie na f-ach z kontrahentami zagranicznymi (zobowiązanych do zapłaty podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jako nabywca towaru lub usługi).

 

  1. Kogo obowiązkowo obejmie mechanizmem podzielnej płatności

      Obowiązkowym mechanizmem podzielnej płatności zostaną obięte płatności za towary/usługi nabyte przez podatników, jeżeli:

– będą to towary/usługi znajdujące się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz

– kwota należności ogółem wykazana na fakturze przekroczy 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty).

 

  1. Nowe oznaczenie na fakturze

      Faktury, które będą musiały być uregulowane w formie podzielonej płatności, muszą zawierać zwrot „mechanizm podzielonej płatności” (nie można stosować skrótu MPP).

Sprzedawca/usługodawca będzie musiał oznaczyć fakturę wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”,  gdy:

  •  kwota należności ogółem przekroczy 15.000 zł i
  • faktura będzie dotyczyć towarów/usług wskazanych w załączniku 15 do ustawy o VAT.

Nie będzie natomiast miała znaczenia wartość towarów/usług wskazanych w ww. załączniku nr 15 i wykazanych na danej fakturze.

 

  1. Kto nie musi oznaczać faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”?

      Podatnicy korzystający z podmiotowego i przedmiotowego zwolnienia z VAT  nie muszą oznaczać faktur zwrotem „mechanizm podzielonej płatności”. Dokumenty wystawiane przez ww. podatników nie zawierają kwot podatku, i nie ma możliwości uregulowania takiej faktury w ramach MPP.

 

  1. Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT

      Ze środki zgromadzonych na rachunku VAT będą mogły być regulowane zobowiązania w VAT, PIT, CIT, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS.

 

  1. Sankcje dla sprzedawcy i nabywcy  -30% kwoty podatku

      Jeżeli podatnik wystawi fakturę i nie umieści na niej zwrotu „mechanizm podzielonej płatności”, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wykazanej na tej fakturze.

Aby uniknąć sankcji należy niezwłocznie :

– poinformować nabywcę, o braku oznaczenia na fakturze i  konieczności zapłaty za fakturę w systemie podzielonej płatności. Informację ta można być przekazana nabywcy w dowolnej formie, nawet przed wystawieniem faktury korygującej,

-wystawić fakturę korygującą,

– nie ma przeciwwskazań, żeby fakturę poprawił nabywca notą korygującą.

 

Jeżeli nabywca, pomimo ustawowego obowiązku, nie dokona płatności z zastosowaniem MPP, także podlega dodatkowemu zobowiązaniu podatkowemu jak sprzedawca – 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wykazanej na tej fakturze.

 

  1. Likwidacja kwartalnych deklaracji VAT-7

      Podatnicy, którzy w danym kwartale lub poprzedzających go 4 kwartałach  dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których łączna wartość tych transakcji netto przekroczyła, w którymś z tych okresów 50 000 zł nie będą mogli składać kwartalnych deklaracji VAT.

 

  1.  Kto będzie miał obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego – od 1 listopada 2019 r?

      Obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie spoczywał na podmiotach, które będą sprzedawać/nabywać towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.